CSR-politikk for Nobly

Formål

I Nobly jobber vi på grunnlag av en global atferds kodeks. Det er en samling regler som veileder oss i hvordan vi driver virksomheten vår og hjelper ansatte med å opprettholde etisk adferd over hele verden. Vi kaller dette vår atferds kodeks. Kort sagt betyr det at vi holder det vi lover og streber etter å skape verdi i alt vi gjør. Alle ansatte i Nobly er forpliktet til å sette seg inn i og følge interne retningslinjer og retningslinjene som er beskrevet i vår atferds kodeks, inkludert verdiene den bygger på. Vi må overholde ordlyden og ånden i atferds kodeksen og hjelpe andre med å gjøre det samme.

For å utarbeide en Nobly atferds kodeks har vi identifisert seks relevante, overholdbare og sammenhengende kategorier som støtter retningslinjene. Disse er:

  • Anti-korrupsjon
  • Miljøbeskyttelse
  • Helse og sikkerhet
  • Menneskerettigheter og arbeid
  • Organisasjon og ledelse
  • Samfunnsansvar

Det er avgjørende for Nobly å være en organisasjon og arbeidsplass med ordentlige arbeidsforhold som inkluderer å håndtere grunnleggende prinsipper innen menneskerettigheter, miljø, økonomi, helse og sikkerhet for den enkelte.

Anti-korrupsjon og anti-bestikkelser

Nobly tar tiltak for å bekjempe bestikkelser og korrupsjon og bærekraftige handlinger for å forhindre brudd på konkurranselovgivningen. Dette gjøres gjennom god forretningsskikk som dekker både måten Nobly driver virksomheten på og selskapene vi velger å samarbeide med, for eksempel kunder, leverandører, foreninger osv.

Vårt selskap eller våre ansatte engasjerer seg ikke med personer eller organisasjoner som tilbyr noen form for bestikkelser for å inngå avtaler eller ordninger. Heller ikke aksepterer vi at våre ansatte bruker bestikkelser av noen art eller avtaler som inneholder provisjon eller noen annen type personlig økonomisk belønning. Nobly inngår ikke kontrakter eller avtaler med kunder, partnere eller andre organisasjoner basert på korrupsjon.

Når det gjelder å sikre rettferdig konkurranse, antikartellinitiativer og økonomisk vekst, handler Nobly i samsvar med dansk lov.

Nobly støtter på ingen måte misbruk av autoritet til egen vinning, slik som korrupsjon, bedrageri og hvitvasking av penger. Enhver mistanke om korrupsjon og bestikkelser skal umiddelbart rapporteres til administrerende direktør i Nobly, som vil være ansvarlig for å varsle relevante myndigheter og å ta nødvendige tiltak.

Miljøvern

Nobly tar tak i fire miljøkategorier. Nobly bevarer naturressurser og beskytter miljøet ved:

  1. Forurensningsforebygging
  2. Naturvern
  3. Bærekraftig bruk av ressurser
  4. Bekjempelse av klimaendringer.

På grunn av Noblys karakter som et IT-selskap er noen av nevnte kategorier ikke kvalifisert for noen spesifikke tiltak. Områder hvor Nobly og dets ansatte kan gjøre en forskjell prioriteres. Faktisk gjelder dette følgende: ikke forårsake skadelig jordforurensning, vannforurensning, luftforurensning, skadelige støynivåer eller overdrevent vannforbruk, samt overholde konvensjoner som Minamata-, Stockholm- og Basel-konvensjonene når det gjelder miljøvern. Nobly følger lokale lover og forskrifter angående miljøvern. Videre streber ansatte i Nobly etter å: redusere avfall og utslipp til luft, jord og vann ved å være oppmerksomme på daglig vann- og strømforbruk og gjenvinning og gjenbruk av materialer og produkter.

Helse og sikkerhet

Det er et klart mål for Nobly å takle enhver mulig aspekt av helse og sikkerhet i sammenheng med selskapets karakter. Dette betyr som et minimum å overholde loven og når det gjelder både fysisk og mental helse og sikkerhet. Videre tar Nobly ansattes velvære veldig alvorlig. Utvidet helseforsikring, kvartalsvis konfidensielle ansatt dialoger, ergonomisk kontorutstyr ventilering og passende lunsj/drikke er bare noen av tiltakene som er tatt for å støtte dette. Som et IT-selskap er farlige og betydelige fysiske sikkerhetsrisikoer ikke et problem. Nobly har også en beredskapsplan for hvordan man skal håndtere uforutsette hendelser eller ulykker.

Vi prioriterer at Nobly-ansatte forlater kontoret hver dag i samme form og stand som da de kom på morgenen.

Menneskerettigheter og arbeid

Hver dag jobber vi sammen for å styrke tilliten i samfunnet og hjelpe til med å løse betydelige problemer. Sammen vil vi leve opp til vårt etiske ansvar, både når det gjelder våre ansatte og andre vi er i kontakt med.

Vårt engasjement for menneskerettigheter er allerede en godt integrert del av våre forretningspraksiser.

Nobly bekjemper tvangsarbeid, barnearbeid og alle former for slaveri, og eliminerer diskriminering samtidig som vi sikrer gode og overholdte arbeidsvilkår. Dette gjør vi ved å sikre lik rettigheter og behandling av alle ansatte, og ved å ta ansvar for alle ansatte uavhengig av deres etniske opprinnelse, kjønn, alder, handikap, religion, nasjonalitet, seksuelle legning, sosiale bakgrunn eller politiske synspunkter. Nobly er forpliktet til å sikre et arbeidsmiljø fritt for fysisk, seksuell, mental og verbal mishandling, trusler eller annen form for misbruk. Nobly overholder alle grunnleggende rettigheter til ansatte som beskrevet i lovgivningen i de landene vi opererer i.

Organisasjon og ledelse

Det er viktig for Nobly at vår etiske standard er forankret i ledelsen og kommunisert til våre ansatte når de blir med i selskapet og jevnlig gjennom året, slik at det blir en naturlig del av våre standarder og etiske verdier.

Nobly sikrer kontinuerlig kommunikasjon, beslutningsprosesser og strukturer som støtter arbeidet med både økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn med relevante interessenter. Dette inkluderer blant annet intern vurdering av konsepter/initiativer og strategi fra ledelsen.

Samfunnsansvar

Samfunnsansvar inkluderer engasjement i lokale aktiviteter – både i Danmark og i de landene hvor vi er lokalisert. Nobly er forpliktet til å støtte NGO-organisasjoner som støtter viktige områder i samfunnet vårt. I tillegg deltar Nobly på lokale sportsarrangementer, arrangerer sosiale aktiviteter med lokale bedrifter og fokuserer generelt på å ha lokale leverandører for daglig drift. Vi er overbevist om at støtte til det lokale samfunnet på denne måten vil øke felles samfunnsansvar.